Art

bip

XX DZIECIĘCY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK “ATRIUM 2021” edycja online

on-line
powiększ zdjęcie:
18.01 00:00 - 05.02 23:00
Organizator: Dom Kultury „Atrium”
Pomorska 19 Legnica 59-220
email: atrium@sm-piekary.pl
http://www.dkatrium.pl/
tel. 76 856 11 61
Miejsce: on-line
Udział: Bezpłatny

Miejsce i czas trwania:
 Festiwal trwać będzie od 18.01.2021- 05.02.2021
 Festiwal złożony jest z trzech etapów:
o I etap – Przyjmowanie zgłoszeń – 18.01-30.01.2021
o II etap – Przegląd prezentacji dzieci, nadesłanych na adres organizatora przez komisję jury – 01.02-04.02.2021
o III etap – Ogłoszenie wyników – 05.02.2021


Linki do prezentacji zakwalifikowanych do festiwalu zostaną podane na profilu facebook Domu Kultury „Atrium”.
Wyniki Festiwalu podane będą na stronie internetowej www.dkatrium.pl oraz w/w profilu facebook.

Warunki udziału w Festiwalu online:
 Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnika/ów poprzez prawidłowe wypełnienie „formularza zgłoszeniowego”, znajdującego się na stronie www.dkatrium.pl i przesłanie go na adres organizatora atrium@sm-piekary.pl w terminie 18.01-30.01.2021
 Dołączenie do „Formularza zgłoszeniowego” linku do nagrania umieszczonego w serwisie www.youtube.com
 Wyrażenie zgody załączonej do formularza jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu.
 Przesłanie „Formularza Zgłoszeniowego” na adres organizatora jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 Film zgłoszony do konkursu musi być nagrany w warunkach domowych.

Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych:
 Film konkursowy należy zamieścić na prywatnym koncie youtube.com
 Wygenerowany link do nagrania (film konkursowy) należy umieścić w oznaczonym polu formularza zgłoszeniowego. Ważne !!! status filmu ustawiony powinien być na „publiczny”
 Opis zgłoszonego filmu, zamieszczonego na portalu www.youtube.com musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia), tytuł wykonywanego utworu, oraz dopisek „Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek ATRIUM 2021 - online”.

Film konkursowy powinien być nakręcony w pozycji poziomej i ze statycznego ujęcia. (bez najazdów i zbliżeń)
 Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość dźwięku, dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna) .
 Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
 Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
 UWAGA Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet.
 W kadrze filmu należy umieścić w widocznym miejscu kartkę z logo festiwalu, lub własnoręcznie wykonanym napisem „Legnica - ATRIUM 2021” Uwaga! Powinien on stanowić element scenografii, a nie być naniesiony elektronicznie na film podczas montażu.

Uczestnicy:
 W Festiwalu online mogą wziąć udział soliści - dzieci i młodzież do 15 roku życia.
 Kategorie wiekowe :
o do 10 lat
o od 11 lat do 12 lat
o od 13 lat do 15 lat
O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika.

Założenia organizacyjne:  Uczestnicy festiwalu wykonywać mogą 1 lub 2 kolędy lub pastorałki (mile widziana twórczość własna), o łącznym czasie nie przekraczającym 6 minut, a capella lub z akompaniamentem (podkład muzyczny itp.)
 Występy uczestników oceniane będą w dwojaki sposób:
o Przez jury wybrane przez Organizatora. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.
o W dniach 01-05.02.2021 na stronie odbędzie się głosowanie online, podczas którego internauci największą ilością głosów wybiorą film, który zostanie uhonorowany „Nagrodą publiczności”.

Szczegółowe zasady głosowania wraz z linkiem do strony zostaną zamieszczone na profilu facebook DK „Atrium” w dniu 01.02.2021.
 Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów z poszanowaniem praw autorskich ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu oraz odwołania festiwalu bez podawania przyczyn.
 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora w porozumieniu z członkami Jury.
 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Nagrody:  Nagrody (Puchary, statuetki) dla trzech najlepszych wykonawców w każdej kategorii.  Jury ma prawo przyznać kilka równorzędnych nagród jeśli uzna poziom wykonawców za wyrównany.  Nagrody specjalne (publiczności itp.)
 Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród (wyróżnień).  Ponadto organizator zapewnia pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika festiwalu.


Szczegółowe informacje na temat festiwalu –
e-mail: atrium@sm-piekary.pl lub telefonicznie pod nr 76 8561161

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na listę wydarzeń